T.C.
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI DERNEKLER DENETÇİ YARDIMCILIĞI
GİRİŞ(SÖZLÜ) SINAV DUYURUSU
 
İçişleri Bakanlığı merkez teşkilatında Genel İdare Hizmetleri Sınıfında boş bulunan 18
adet İçişleri Bakanlığı Dernekler Denetçi Yardımcısı kadrosuna 06-09 Mart 2018 tarihleri
arasında Ankara’da yapılacak Giriş (Sözlü) Sınavı ile personel alınacaktır.
 
GİRİŞ (SÖZLÜ) SINAVINA KATILMA ŞARTLARI
1-657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) fıkrasında sayılan
şartları taşımak,
 
2-En az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi
ve idari bilimler fakültelerinden veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt
içi ve yurt dışındaki öğrenim kurumlarından birisini bitirmiş olmak,
 
3-Sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını
doldurmamış olmak.(01/01/1983 tarihinden sonra doğanlar),
 
4- ÖSYM tarafından 21-28 Mayıs 2017 tarihlerinde yapılan “Kamu Personel Seçme
Sınavı KPSSP23 puan türünden en az 70 ve üzerinde puan almış olmak kaydıyla başvuruda
bulunanlardan en yüksek puanlı 108 kişi içerisinde bulunmak (108 inci aday ile aynı puana
sahip diğer adaylar da giriş sınavına alınır).

GİRİŞ (SÖZLÜ) SINAVINA KATILMAK İÇİN BAŞVURU SIRASINDA
ADAYLARDAN İSTENİLECEK BELGELER

Giriş (Sözlü) Sınavına katılmaya hak kazanan adaylar, Bakanlığımız
(www.icisleri.gov.tr) internet sitesinde ilan edilerek belirtilecek tarihler arasında, istenilecek
diğer belgeler ile birlikte aşağıdaki belgeleri ilgili sınav bürosuna elden teslim edeceklerdir.
 
1-Bakanlığımızın www.icisleri.gov.tr adresli internet sitesinden temin edilerek
doldurulmuş ve aday tarafından imzalanmış, resimli İş Talep Formu,
 
2-Son altı ay içinde çekilmiş 3 adet renkli vesikalık fotoğraf,
 
3-Diploma veya mezun olduğunu gösterir belgenin aslı ve fotokopisi veya tasdikli
sureti. (Diplomanın veya mezun olduğunu gösterir belgenin aslı ya da onaylı örneği ibraz
edilmek kaydıyla fotokopileri Bakanlığımızca tasdik edilecektir.)
 
SINAV BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ
1- Adaylar; Bakanlığımızın www.icisleri.gov.tr adresli internet sitesinde yayınlanacak
olan sınav başvuru linki üzerinde yer alan “2018 yılı İçişleri Bakanlığı Dernekler Denetçi
Yardımcılığı Giriş (Sözlü) Sınavı İş Talep Formuna” www.turkiye.gov.tr internet adresi
üzerinden e-Devlet şifresi ile 08-12 Ocak 2018 tarihleri arasında erişip, elektronik ortamda
doldurarak müracaat edeceklerdir.
 
2- Başvurular e-Devlet şifresi ile yapılacağından, adayların www.turkiye.gov.tr
hesabının bulunması zorunludur. Söz konusu hesabın kullanılabilmesi için, adayların e-Devlet
şifresi almaları gerekmektedir. Adaylar, e-Devlet şifresini içeren zarfı, PTT Merkez
Müdürlüklerinden, şahsen başvuru ile üzerinde T.C. Kimlik numarasının bulunduğu kimliğini
ibraz ederek temin edebilirler.
 
3-Adayların başvurularını tamamlayabilmesi için İş Talep formunu doldurduktan
sonra “Başvuru Formunu Onayla” butonuna basmaları gerekmektedir. Bu işlemi
gerçekleştirmeyen adayların başvuruları sisteme kaydedilmeyecek olup, bu durumda olan
adaylar herhangi bir hak talebinde bulunamayacaklardır.
 
 
4-Adaylar, İş Talep Formunu doldurup, “Başvuru Formunu Onayla” işlemini
gerçekleştirinceye kadar müracaat süresi içerisinde İş Talep Formu üzerinde değişiklik
yapabileceklerdir. Elektronik ortamda başvurusunu sorunsuz bir şekilde tamamlayan
adayların, İş Talep Formunun çıktısını belirtilen başvuru tarihleri arasında almaları
gerekmektedir.
 
5- “Başvuru Formunu Onayla” işlemini yapıp, “Yazdır” butonunu kullanarak İş Talep
Formunun çıktısını aldıktan sonra hatalı giriş yaptığını fark eden adaylar; www.icisleri.gov.tr
adresli internet sitemizde ilgili sınav duyurusu bölümünde yer alan “Hatalı Kayıt Bildirim”
dilekçesi ile Personel Genel Müdürlüğü İşlemler Şube Müdürlüğüne faks yoluyla (Faks: 0 312
425 61 30, Tel: 0 312 422 41 58/ veya 41 64) müracaat ederek, mevcut kayıtlarına yeniden
giriş yapabilmek için, İş Talep Formunun güncellenebilir duruma getirilmesini 12 Ocak 2018
Cuma günü saat 16:00’ya kadar talep edebilecektir.
 
6- İlgili sınav bürosunca, hatalı giriş nedeniyle yeniden giriş yapmak isteyen adaylara
12 Ocak 2018 Cuma günü saat 17:00’ye kadar elektronik başvuru formunda değişiklik
yapabilme imkanı verilecektir. Elektronik ortamda yapılacak müracaatlar aynı gün saat 17:00
itibari ile sona erecektir.
 
7- KPSSP23 başarı puan sıralamasına göre belirlenen Giriş (Sözlü) Sınavına katılacak
adaylara ait kesin olmayan değerlendirme sonuç listesi 16 Ocak 2018 tarihinde Bakanlığımız
www.icisleri.gov.tr adresli internet sitesinde ilan edilecektir.
 
8-KPSSP23 başarı puan sıralamasına göre ilan edilen kesin olmayan değerlendirme
sonuç listesine itirazlar 17-18 Ocak 2018 tarihlerinde (09:30-17:30) saatleri içerisinde ilgili
Sınav Kuruluna yazılı olarak, itirazda bulunulan hususun belgelendirilmesi şartı ile kabul
edilecektir. 18 Ocak 2018 tarihinde saat 17:30’dan sonra Bakanlığımız evrak kaydına veya
faksına iletilen itiraz dilekçeleri işleme alınmayacaktır.
 
9-Sınav Kurulunca itiraz üzerine yapılan inceleme sonucu, ilgili adaya yazılı olarak
bildirilecektir. İtiraz üzerine Sınav Kurulunca verilen kararlar kesindir.
 
10-KPSSP23 başarı puan sıralamasına göre Giriş (Sözlü) sınavına katılacak adaylara
ait kesin sonuç listesi, 24 Ocak 2018 tarihinde Bakanlığımız www.icisleri.gov.tr adresli
internet sitesinde ilan edilecektir.
 
11- Giriş (Sözlü) Sınavına katılmaya hak kazan adaylar, ilanda istenilen belgeleri 07-
09 Şubat 2018 tarihleri arasında hafta içi mesai saatleri içerisinde (09:00-18:00) ilgili sınav
bürosuna elden teslim edeceklerdir. İstenilen belgeleri süresi içerisinde ilgili sınav bürosuna
teslim etmeyen adaylar Giriş (Sözlü) Sınavına alınmayacak olup, bu adaylar konu ile ilgili
olarak herhangi bir hak talebinde bulunamayacaklardır.
 
12- İstenilen evrakları süresi içerisinde teslim eden adaylar Giriş (Sözlü) Sınavına
çağrılacaktır. Bu adaylara, Giriş (Sözlü) Sınavının günü, saati ve yeri 13 Şubat 2018
tarihinden itibaren Bakanlığımız www.icisleri.gov.tr adresli internet sitesinde ilan edilerek ve
ayrıca İş Talep Formunda belirttikleri yazışma adreslerine tebligat yapılarak bildirilecektir.
Adayların sınav saatinden en az yarım saat önce sınava girecekleri yerde hazır bulunmaları ve
onaylı kimlik belgelerinden (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya geçerlilik süresi bitmemiş
pasaport) herhangi birini yanlarında bulundurmaları gerekmektedir. Söz konusu belgeleri
ibraz edemeyen adaylar sınava alınmayacak olup, bu adaylar konu ile ilgili olarak herhangi
bir hak talebinde bulunamayacaklardır.
 
13-Gerçeğe aykırı beyanda bulunan adaylar İçişleri Bakanlığı Dernekler Denetçi
Yardımcılığı Giriş (Sözlü) Sınavını kazanmış olsalar dahi sınavları geçersiz sayılarak
atamaları yapılmayacak, ataması yapılmış olanların ise atamaları iptal edilecektir. Bu adaylar
hakkında, 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet
Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.
 
14-Müracaatlar; elektronik ortamdaki İş Talep Formu ile alınacağından, posta yoluyla
veya bizzat müracaatlar kabul edilmeyecektir.