I-GENEL DURUM VE TARIMSAL YAPI

Bodrum İlçesi: Doğusu Milas, batısı Ege Denizi, kuzeyi Mandalya Körfezi ve güneyi Gökova Körfezi ile çevrili bir yarımadadır.

İlçemiz Akdeniz İklimi etkisi altında olup; 30 yıllık yağış ortalaması 682 mm; yıllık yağışlar vasat, bazı yıllar vasatın altındadır.

Yüzölçümü : 55.700 ha.

Tarım arazisi : 15.373 ha.

İlçe Nüfusu : 118.237* (*TÜİK)

İlçe Merkezi Nüfusu : 31.590

Beldeler Nüfusu : 61.016

Köyler Nüfusu : 25.631

Genel Hane Sayısı : 29.000

Çiftçi Hane Sayısı : 6.000

Çiftçi ail. düşen tar. Ara. : 25 da.

Belde Sayısı : 11

Köy Sayısı : 19

İlçenin toplam nüfusunun yaklaşık % 20'si çiftçi nüfusu, % 10'unun da bir şekilde çiftçilikle bağlantısı olup, çiftçi hanesi toplam hanenin % 20'sidir. Bakanlığımız, Çiftçi Kayıt Sisteminde 1450 dolayında çiftçimiz kayıtlıdır.

İlçenin nüfus artışı % 3, yoğunluğu ise 206 kişidir.İlçede 1 merkez, 10 belde belediyesi ve 19 köy olmak üzere toplam 30 yerleşim yeri mevcuttur.

İlçede elektrik, içme suyu, yolu ve telefonu olmayan köy yoktur. İçme suyu şebekesi olmayan yerleşim birimi olmamakla birlikte, yarımada genelinde ilçe merkezi dâhil olmak üzere bazı köy ve beldelerde içme ve kullanma suyu sıkıntısı yaşanmaktadır. Su ihtiyacı yeraltı derin kuyularla veya taşıma suyla karşılanmaktadır.

TARIMSAL YAPI

A- ARAZİ KULLANIMI

Yüzölçümü 55.700 ha olan Bodrum İlçesinin genel arazi dağılımı şu şekildedir.

Arazi Nevileri Kapladığı Alan (ha) Toplam Sahaya Oranı %

Tarım arazisi 15.373 27,6

Ormanlık saha 34.144 61,3

Mer'a veya hazine arazisi 2.007 3,6

İşlenmeyen araziler, yerleşim alanları 4.174 7,5

 • ·15.373 hektarlık tarım arazilerinin 1.200 ha.'ı sulu tarım alanı (devlet sulaması)
 • ·Yaklaşık 700 hektar dolayında şahıs sulaması uygulanan alan,

·Yaklaşık 7.300 hektar kuru tarım alanı,

·6.173 hektarı diğer alanlardan oluşmaktadır.

Tarım Arazilerinin Dağılımı:

İlçemiz tarım arazilerini iki bölümde incelemek mümkündür. İlçenin doğu yöresindeki Karaova Bölgesi ve batıda küçük sahil ovacıklarından oluşan Sıralavaz Bölgesi.

Karaova Bölgesinin 1200 ha.lık kısmı sulanabilen ve nispeten düz, geri kalan yaklaşık 10.000 hektarlık kısmı kuru tarım yapılabilen kıraç tarla veya zeytinlik alanlardır.

Batıdaki Sıralavaz Bölgesi ise balıksırtı şeklindeki yarımadanın etekleri olup, ağırlıklı olarak narenciye alanlarından oluşmaktadır. Bu bölge gün geçtikçe hızlı ve yoğun bir turistik yapılaşmaya ve yerleşime sahne olmakta, yıldan yıla artan nüfus karşısındaki su ihtiyacı için açılan derin kuyular nedeniyle narenciye bahçelerinin sulandığı eski keson kuyular kuruyarak atıl kalmakta ve kuraklık nedeniyle çoğunluğunu yerli Bodrum mandarini sahalarının oluşturduğu 40-60 yaşları arasındaki ağaçlardan oluşan narenciye alanları bakımsızlığa terk edilerek kurumakta, yerini konut, işyeri ve turistik tesislere bırakmaktadır.

İlçenin doğu kısmında bulunan Karaova bölgesini çoğunlukla eğimli, kıraç araziler oluşturduğu için çoğunlukla işlenememekte işlenen alanlarda da verim düşük olmaktadır.Eğimli araziler çoğunlukla zeytinlik veya zeytinli tarla vasıflı araziler olduğu için fiziki şartlar nedeniyle mevcut zeytin ağaçlarının bakımı da yapılamamaktadır.

İlçede hâkim ziraat zeytin, narenciye, hububat ve sebze yetiştiriciliğidir.

Su ürünleri üreticiliği ve avcılığının da ayrı bir önemi mevcut olup İlçemizde en önemli tarımsal üretimi ve geliri, ulusal ekonomiye katkıyı aynı zamanda Ülkemizin de en önemli tarımsal ve hayvansal ürün ihracatını oluşturan su ürünleri sağlamakta ve önemli bir geçim ve istihdam kaynağını su ürünleri üretimi oluşturmaktadır.

İlçemizin su ürünleri üretimi, Muğla İlinin % 45'i, Türkiye'nin ise yaklaşık % 25'ini oluşturur.

Yıllara göre değişmekle beraber, İlçemizin genel alanının % 27,6'sını oluşturan 15.373.2 ha tarım arazisinin:

% 18'i yani 2.831 ha'ı ekilen (hububat, yem bitkileri vs.) tarla arazisi

% 58'i yani 8.916 ha'ı zeytinlik veya zeytinli tarla,

% 3,3 'ü yani 504 ha'ı narenciye

% 0,4'ü yani 63 ha'ı diğer meyve bahçeleri,

% 0,91'i yani 141 ha 'ı açıkta sebze bahçeleri,

% 0,11'i yani 17 ha'ı yüksek sistem bağ,

% 0,13'i yani 20 ha'ı örtüaltı sebzecilik(sera)+ süs bitkileri(dış mekan) serası,

% 19,45'i yani 2.990 ha'ı çeşitli nedenlerle ekilmeyen yerlerdir.

Genel ilçe alanının % 14'ü yani 7.800 ha'ı İlçenin batısını oluşturan sıralavaz denilen ve genellikle sahildeki küçük ovacıkların oluşturduğu üzerinde narenciye bahçelerinin bulunduğu az meyilli taban arazilerle, bu arazilerin yamaçlarında bulunan az veya çok meyilli, taşlık- kayalık olan kıraç şahıs arazileri ile hazine arazileri ve yerleşim alanları oluşturur.

Bu tür yerler çoğunlukla doğal veya arkeolojik SİT alanları olup ya hayvancılık için kullanılmakta ya da sahipleri ilçe dışında bulunmakta veya yapılaşma için sıra beklemektedir.

Yıllara göre değişmekle birlikte, İlçemiz tarım arazilerinin % 18'ini oluşturan 2831 ha. ekilen tarla arazisinin 2.300 ha'ı hububat(buğday, arpa, yulaf, mısır, tritikale), 94 ha'ı bakliyat(bakla, mercimek, nohut), 320 ha'ı yem bitkileri (fiğ, yulaf, yonca vs),117 ha'ı diğer bitkiler (Sebze, kavun, karpuz, soğan, sarımsak) oluşturur.

B-HAYVAN VARLIĞI

İlçemizde hayvancılık küçük çaplı aile işletmeleri şeklinde süt ve besi sığırcılığı, 50 dolayında orta büyüklükte açık sistem ahır besiciliği ile 140 dolayında gezginci aile işletmeciliği şeklinde arıcılık yapılmaktadır.

Küçük baş ve tek tırnaklı hayvan sayısı yıllar itibarıyla azalma eğilimindedir.

İlçenin hayvan varlığı toplamları ve dağılımları genel olarak aşağıdaki gibidir.

Nev'i Adedi

Koyun 2.600

Kıl Keçisi 2.550

Sığır 9.500

Tek tırnaklılar 180

Kanatlılar 19.000

Arılı kovan 15.000

Deve 45

C-SU ÜRÜNLERİ

İlçemizde alanına oranla kıyı şeridi uzunluğu, kıyılarının girintili çıkıntılı olması ve çok sayıda kapalı koyun bulunması, ağ kafeslerde balık üretimine uygun bir ortam yaratmış ve 1985 yılından itibaren ağ kafeslerde özellikle çipura ve levrek üretimi başlamış,80'li yılların sonunda işletme sayısında önemli artış olmuştur. Başlangıçta rüzgâr ve dalgalara karşı korunaklı olan kapalı koylarda basit ahşap kafes sistemleri ile düşük kapasitelerle yetiştiriciliğe başlanmış, başarılı üretim çalışmaları daha fazla üretme arzusunu getirmiş, üretimdeki bu hızlı artış ve yeni yatırımcılar da yetiştiricilik sistemlerinin gelişmesine neden olmuştur. Özellikle dayanıklı kafes sistemlerinin gelişmesi ve üretim tekniğindeki gelişmeler nedeniyle 90'lı yılların ortasından itibaren kapalı koylardan çıkarak, rüzgâr ve dalgaya daha açık sahalar üretim için kullanılmaya başlanmıştır. Halen su ürünleri yetiştiriciliğinde Ülkemizde birinci sırada gelen Muğla İlimizde, İlçemiz de üretim kapasitesi ve miktarı yönünden başlarda gelmektedir.

Başlangıçta doğadan yavruların ilkel yöntemlerle toplanıp beslenmesiyle başlayan yetiştiricilik, günümüzde, kuluçkahaneleri, yetiştiricilik sistemleri, yem fabrikaları, işleme ve değerlendirme, paketleme tesisleri, ağ fabrikaları, alet ve ekipman üreticileri ile artık önemli bir sektör haline gelmiştir.

Yetiştiriciliğin başladığı ilk yıllarda basit sistemlerle ve az sermayelerle üretim yapan işletme sayısı fazla, ancak üretilen balık miktarı ve kapasiteler düşük iken, son yıllarda proje sayısı fazla artmazken, modern yöntemler ve sermaye yatırımları ile üretim miktarı artmıştır. Geleneksel ilkel yetiştiricilik sistemleri yerini yavaş yavaş off-shore sistemi olarak adlandırılan modern ve büyük yatırımlar gerektiren yetiştiricilik sistemine bırakmaktadır.

İlçemiz sınırları dâhilinde halen 22 adet balık üretim çiftliği bulunmaktadır.

İşletmelerin proje kapasiteleri itibarıyla üretim miktarı yıllık yaklaşık 25.000 tondur.

Üretimin hemen hemen tamamını çipura ve levrek oluşturmakta ve büyük kısmı ihraç edilmektedir.

Çevre ve Orman Bakanlığının çıkarmış olduğu son yönetmelik hükümleri(su akış hızı, SİT, derinlik kriterleri) doğrultusunda tesislerin yeni su ürünleri üretim alanlarına taşınma işlemleri tamamlanmıştır.

Yetiştiricilik maliyetlerinin çok yüksek, fiyatların çok düşük olması ve şu anki dünya ekonomisinin içinde bulunduğu krizde döviz ve diğer girdi fiyatlarını aşırı artırması; buna karşılık tüketim ve talebin düşmesi nedeniyle son zamanlarda ilçenin en önemli sektörü olan su ürünleri üreticileri de kısmen krize girmiş ve işletmeler de ya yem üreticilerinin yada yabancı sermayenin eline geçmeye başlamıştır.

Su ürünleri yetiştiricilerinin diğer bazı sorunları da şöyle sıralanabilinir;

-Su ürünleri pazarında zaman zaman yaşanan sıkıntıların aşılması için pazar yelpazesinin genişletilmesi ve çoğaltılması, iç pazar yaratılması ve kişi başına balık eti tüketiminin artırılması gerekmektedir. Dış pazarlara taze soğutulmuş ürünler yanında işlenmiş ürünlere ağırlık verilmelidir.

-Yetiştiriciliğin deniz ve çevre kirliliğine etkisinin kalıcı olmadığı, kısa zamanda ortamdan yok olduğu, evsel, sanayi, sintine suları vs. gibi diğer inorganik kirletici unsurlara göre etkisi ve oranının son derece az(%5 dolayı) olduğunun kabul edilmesi gerekmektedir.

-İşletmelere lojistik destek ve depolama için görsel kirliliğe neden olmayacak ve ihtiyacı karşılayacak nitelik ve büyüklükte karasal yapılar yapılmasına izin verilmesi gerekmektedir.

-Pazarlamadaki sorunların aşılması için pazar yelpazesinin ve iç pazarın özendirilmesi yanında çipura ve levrek dışında yeni türlerin ve işleme-değerlendirme yöntemlerinin geliştirilmesi gerekmektedir.

-İlçedeki üreticilerin işletmeleriyle kara ulaşımını, ürün ve girdi taşımayı sağlayan Pina mevkiindeki iskele, ihtiyacı karşılamamaktadır. Ya mevcut iskele ve çevresinin ihtiyacı karşılar hale getirilmesi ya da yeni bir iskele yapılması gerekmektedir.

-Yetiştiricilerin deniz yüzeyi için ödedikleri kira bedeli önemli bir külfet oluşturmaktadır.

İlçemizde, denizlerimizde avcılık yoluyla üretim yapan 500 dolayında ruhsatlı balıkçı gemisi mevcut olup, bunlardan 19 adeti gırgır-trol, diğerleri küçük balıkçı teknesidir. 2340 adet ruhsatlı balıkçı, avcılık yoluyla denizlerimizde yıllık 1500 ton dolayında balık üretimi yapmaktadır.

İlçemizde 1 Su Ürünleri Yetiştiricileri Birliği ile 9 adet Su Ürünleri Kooperatifi faaliyet göstermektedir.

D-TARIMSAL ÜRETİM VE GELİRLERİ

İlçemizin yıllık bitkisel, hayvansal ve su ürünleri üretim miktarları ve yıllık gelir toplamı yaklaşık olarak aşağıdaki şekilde gerçekleşmektedir:

1-Bitkisel Üretim:

Tarla Bitkileri

Hububat 4.000 Ton

Baklagiller 100 Ton

Yem bitkileri 2.000 Ton

Diğer bitkiler 2.000 Ton

Meyve, Bağ-Bahçe Bitkileri

Zeytinyağı 1.500 Ton

Narenciye 3.000 Ton

Bağ 220 Ton

Meyveler 370 Ton

Sebzeler 3.500 Ton

2-Hayvansal Üretim:

Et 500 Ton

Süt 10.00 Ton

Tereyağ 5 Ton

Peynir 30 Ton

Yumurta 4.000.000 Adet

Bal 100 Ton

3-Su Ürünleri Üretimi

Balık(avcılık) 1.500 Ton

Balık( üretim) 25.000 Ton

4-Tarımsal Üretim Gelirleri ( TL)

Bitkisel Üretim Gelirleri Toplamı :20.000.000

Hayvansal Üretim Gelirleri Toplamı :15.000.000

Su Ürünleri Üretim Gelirleri Toplamı :185.000.000

GAYRİ SAFİ HASILA TOPLAMI : 220.000.000 YTL

E-DİĞER TARIMSAL KURULUŞLAR VE GIDA İŞLETMELERİ

İlçemizde Turunçgil Üreticileri Birliği, Süt Üreticileri Birliği ve Su ürünleri Yetiştiricileri Birliği ile 1 adet Tarım Kredi Kooperatifi, 11 adet faal-gayri faal tarımsal kooperatif, 15 adet gübre bayii, 9 adet zirai ilaç bayii, 21 adet özel veteriner kliniği/muayenehanesi/hayvan hastanesi, 5 adet yem bayii mevcuttur.

İlçemizde faaliyet gösteren (2 adet mandıra-süt ür. İşl.), 14 adet yağhane, 15 adet pastane / tatlıcı, 2 adet simitçi, 4 adet yufkacı, 4 adet dondurmacı, 6 adet buz fabrikası, 50 adet unlu mamuller /fırın ve 1 adet un değirmeni işletmesi bulunmaktadır.

2- MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜN HİZMET BİNASI, PERSONEL, ARAÇ -GEREÇ DURUMLARI

639 sayılı Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında K.H.Kararnamenin 3 ve 22. maddesine göre yeniden yapılandırılan Bakanlık İlçe Müdürlüğümüz Merkez ve 3 Tarım Merkezinden oluşmaktadır.

Müdürlüğümüz binası Mülga Su Ürünleri Arş. Ens. Müdürlüğüne tahsisli iken 2005 yılında diğer binaları ve arazisi Milli Eğitim Bakanlığına tahsis edilen, Bodrum İlçesi Kumbahçe Mahallesi Paşatarlası Mevkii 95 ada, 48 pafta, 42 numaralı 16.061,00 m² parselin Müdürlüğümüze tahsisli 1.378,32 m²' lik kısmındaki iki katlı 273 m2'lik binada faaliyet göstermektedir. Müdürlüğümüze ait lojman yoktur.

Müdürlüğümüze tahsisli, Bodrum İlçesi Mumcular Beldesi Köyiçi Mevkii 22 pafta 1899 numaralı parsel üzerinde 160 m² binada Köy Tarım Merkezi ile hizmet vermektedir.

Bakanlık İlçe Müdürlüğümüz Mühendis 8 mühendis(6 ziraat, 2 kimya müh)

2 Veteriner Hekim, 1 Biyolog, 10 tekniker ve teknisyen (2 ziraat teknikeri, 3 ev ekonomisi teknikeri, 2 veteriner sağlık teknikeri, 1 kadastro teknikeri, 1 elektrik teknisyeni, 1 çevre sağlık teknisyeni), 1 teknisyen yardımcısı, 1 hizmetli, 4 işçi ve

Tarım Merkezlerinde görevli 2 mühendis ile 1 sözleşmeli veteriner hekim olmak üzere toplam 30 personel ile hizmet vermektedir.

Bakanlık İlçe Müdürlüğümüzün kullanımına tahsisli 3 adet binek oto, 1 adet 1989 model tek kabinli pick-up bulunmaktadır.

3-MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜN 2011 YILI FAALİYETLERİ:

Teşkilatımızın görevleri yıllık yayım ve yatırım programları gereğince; bitkisel üretim, hayvancılığı geliştirme, hayvan hastalık ve zararlıları ile mücadele, bitki hastalık ve zararlıları ile mücadele, su ürünleri ve koruma kontrol hizmetlerini ve projelerini uygulamak, eğitim-yayım hizmetlerini ve gıda üretim, satış ve toplu tüketim yerlerinin denetim faaliyetlerini yürütmektir.

Müdürlüğümüz, Bakanlığımızın kendi yatırım ve uygulama projeleri ile birlikte İl Özel İdaresi bütçesinden de azami ölçüde faydalanarak çiftçilerimize destek vermeye çaba sarf etmektedir.

İlçe Müdürlüğümüzce 2011 yılında yapılan faaliyet ve yatırımlar şu şekildedir:

Yayım faaliyetleri;

2011 ÇEY Programında İlçemizde aşağıdaki ihtiyaçlar, sorunlar ve hedefler tespit Edilmiş;

 • 1-Et ve süt veriminde tespit edilen verim düşüklüğü,
 • 2- Tütüne ikame olarak bağ yetiştiriciliğini yaygınlaştırmak,
 • 3-Tarımsal faaliyetlerin doğal dengeyi olumsuz etkilemesi,
 • 4-Yem bitkileri ekiliş alanlarının arttırılması,
 • 5-Üretilen zeytinyağının kalitesinin düşük olması,
 • 6-Narenciye ihracatında sıkıntı yaşanması,
 • 7-Örtü altı meyve yetiştiriciliğini yaygınlaştırmak,
 • 8-Damla sulama sistemlerini yaygınlaştırmak,
 • 9-Tahıllarda Sertifikalı Tohumluk Kullanımı,
 • 10-Son yıllarda bazı hayvan hastalıklarının dünya çapında yaygınlık göstererek insan sağlığını tehdit etmesi,
 • 11-Son yıllarda değişen iklim koşulları nedeniyle bitkisel üretimin ve kalitesinin düşmesi,
 • 12- Tarım sigortalarının yaygınlaştırılması,
 • 13- İyi tarım uygulamalarının yaygınlaştırılarak geliştirilmesi.

Tespit edilmiş olan bu sorun ve hedefler için;

 • 2011 yılı içinde 46 adet çiftçi eğitim toplantısı düzenlenmiştir.
 • Bu eğitimlerin tamamına 972 çiftçimiz katılım göstermiştir.
 • 2011 yılı içinde 3 adet metod demonstrasyonu, 3 adet sonuç demonstrasyonu gerçekleştirilmiştir.
 • Süt Sığırcılığında Besleme Ve Hijyen, Toprak Numunesi Alma Metodları, Anızları Yakmanın Olumsuzlukları, Doğru İlaç Kullanma, Silajlık Mısır Yetiştiriciliği, Sudan Otu Sorgum Melezi Yetiştiriciliği, Bağda Budama Ve Aşılama Teknikleri, Hayvan Yetiştiriciliğinde Kayıt Tutmanın Önemi, Zeytin Hastalık Ve Zararlıları, Tarım Sigortaları, Palmiye Kırmızı Böceği Zararlısı Ve Mücadelesi, Domates Güvesi(Tuta Absoluta), Organik Tarım, İyi Tarım Uygulamaları, Örtü Altı Çilek Yetiştiriciliği, Tavuk Veba Hastalığı, Kkka Hastalığının Tanıtılması, Gıda Güvenliği, Zeytinyağı Kalitesini İyileştirme, Akdeniz Meyve Sineği, Tarım Sigortalarının Tanıtılması, Damlama Sulamanın Önemi, Reçel Yapımı, Zeytin Yapımı, Peynir Yapımı gibi konularda bakanlık ve il müdürlüğümüzden gelen afiş, broşür veya müdürlüğümüzce hazırlanan broşür ve sirküler mektuplar çiftçi eğitim toplantılarımızda çiftçilerimize dağıtılmıştır.

Zeytinde Şekil Budaması, Bağ budaması, Peynir yapımı, Toprak analizi için numune alımı, Zeytin hasat metodları karşılaştırması gibi konularda sonuç demonstrasyonları ve Sudan otu+sorgum melezi yetiştiriciliği Silajlık mısır yetiştiriciliği Turunçgil bahçelerinde damla sulama Çilek yetiştiriciliği gibi konularda metod demostrasyonları yapılmıştır.

Bu programlı çalışmaların yanında;

 • Çiftçilerimizi turizm sezonuna yönelik ürünleri yetiştirmesine,
 • Tütün alanlarına alternatif ürün olarak yem bitkileri ekimi, sofralık ve şaraplık bağ ve zeytinlik tesisi,
 • Gittikçe yaşlanan ve azalan incir bahçelerinin yerine yeni incir bahçeleri tesis edilmesi yönündeki çalışmalarımız da sürmektedir.

Girdi Temini ve desteklemeler:

Önümüzdeki günlerde İl Özel İdare bütçesinden Zeytinciliği geliştirme projesi kapsamında talep toplanıp fidan temini gerçekleştirilecektir.Bütçe elverirse diğer fidan türlerinden de dağıtım yapılacaktır.

İlçemizde Ziraat Odası Şubesi olmadığından çiftçilerimizin ürünlerini satmaları veya kredi almaları, sosyal güvenlik kurumuna kayıtları için istenen çiftçi belgesi tanzim işlemleri tarımsal elektrik kullanmaları için arazi inceleme işlemleri Müdürlüğümüz tarafından yürütülmektedir

Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Projesi, 2011 Yılı Makine ve Ekipman Alımlarının Desteklenmesi Programından Faydalanan 39 kişiye toplam 76.156 bin TL destekleme verilmiştir.

2011 yılında Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu dahilinde 7 kişiye toplam 18.340 TL idari para cezası uygulanmıştır.

2011 yılı Mazot, Gübre ve Toprak Analizi Desteklemesine başvuruları devam etmektedir.

HAYVANCILIK DESTEKLEMELERİ

 • Çiğ Süt Desteklemesi kapsamında 9 aylık dönemde 391.272 kg süt karşılığı 31.391,76 TL ödeme yapılmıştır.
 • Anaç Koyun ve Keçi Desteklemeleri, Rev-I Aşı desteklemesi, Anaç koyun keçi desteklemesi,S-19 brucella aşı desteklemesi, Anaç sığır desteklemesi çalışmaları devam etmektedir.
 • 2011 yılında ilçemizde faaliyette olan balık üretim çiftliklerine 12.441.970kg. hasatlık balık için, 10.575.674,30 TL ve 55.594.846 adet yavru balık için 3.335.690,72 TL olmak üzere toplam 13.883.542,79 TL destekleme ödemesi hazırlanmıştır.

2011 Yılı Zeytinyağı Prim Uygulamaları kapsamında 348 çiftçimizin başvurusu alınmıştır.

2011 Üretim Sezonu Yem Bitkileri Desteği Ödemesi için halen arazi tespit ve başvuru işlemleri devam etmektedir.

Zirai Mücadele Çalışmaları:

 • Zirai mücadele çalışmalarımız ilçenin üretim deseni ve ağırlıklı ürünleri göz önüne alınarak tarım takvimi doğrultusunda tarla, sera, bahçe, pazar ve köy ziyaretleri ile kontrol ve survey çalışmaları şeklinde yapılmaktadır. Bu çalışmalarımız hazırlanan basılı sirküler ve ilanlarla desteklenmektedir.
 • Örtü altı yetiştiriciliği kayıt altına alma çalışmaları kapsamında, örtü altı yetiştiricileri kayıt altına alınmıştır.
 • Zirai Mücadele Çalışmalarında 43 konuda icraat programı gerçekleştirilmektedir.
 • Tuta Absoluta ile ilgili surveyler, tarım ve seracılığın yoğun olduğu köylerde(Bahçeyaka-Çömlekçi) eğitim çalışmaları düzenlendi.Ve doğru mücadele yöntemleri hakkında bilgi verildi.
 • 2500 Dekar alanda çekirge mücadelesi gerçekleştirilmiştir.
 • Palmiye Kırmızı Böceği için 100 adet tuzak dağıtıldı.Bu tuzaklarımız Bodrum Yarımadasında çeşitli yerlere asılıp kontrolleri yapılarak gerekli yerlerde kimyasal mücadeleye geçildi.
 • Palmiye Kırmızı Böceği ile ilgili Bodrum, Ortakent, Yalıkavak ve Turgutreis Belediyeleri ile ortak çalışmalar yürütülerek eğitim toplantıları yapıldı. Bodrum Belediyesine Palmiye Kırmızı Böceği ile ilgili Bilbordlar için afişler hazırlatıldı.
 • Kimyasal mücadelenin yapılması için birçok site, otel ve şahıs evinde matkap ilaçlaması gösterilerek konu hakkında bilgi verildi.
 • Konacık Belediyesi ile ortak olarak 5 ağaç imhası gerçekleştirildi.
 • Seracılarımızın seralarında bambus arısı kullanımının artması, ilaç kullanımı ve özellikle de zehirli-çok zehirli ilaçların kullanımını sınırlamaktadır.
 • Açıkta ve serada sebze tarımı haricindeki diğer ürünlerde gübre kullanımı oldukça düşüktür.Bunda önemli bir alan kaplayan zeytin sahalarının eğimli,taşlık-kayalık yamaçlar olması, narenciye alanlarının tamamında toprak işleme, gübreleme ve bakım işlemlerinin yapılmamasının da etkisi vardır.
 • İlçenin gübre kullanımı yıllık 1250 ton dolayında gerçekleşmekte, arazilerin tamamının işlenmesi ve gübrelenmesi halinde yıllık yaklaşık 7.000 ton gübre tüketimin olması gerekmektedir.
 • 7 Adet Zirai Mücadele İlaç Bayiimizin reçeteli satış ve diğer çalışmaları yönetmeliklere uygunluk yönünden denetlenmiştir.
 • İlçede, halihazırda üretilen ürünlerden narenciye haricinde pazarlama sorunu bulunmamaktadır.
 • Narenciyedeki üretim ve pazarlama sorunlarının, kurulan üretici birliğinin özellikle ürün çeşitlendirmeye ve Pazar bulmaya, işlemeye yönelik çabalarıyla bir miktar çözüleceği umulmaktadır.

Hayvan Sağlığı Çalışmaları:

 • İlçemiz haricindeki bazı ilçelerde hayvan sağlığı hizmetleri çoğunlukla özelleşmiş olmasına rağmen, İlçemizde özel veterinerler aşılama ve küpeleme-kayıt hizmetlerine talip olmadıkları için halen bu tür faaliyetler müdürlüğümüzce ve işletmelerin(ahırların) tek tek ziyaret edilmesi suretiyle yapılmaktadır

 • 2011 yılında İlçe Müdürlüğümüzce, İlk bahar ve sonbahar şap aşılaması döneminde 6.172 adet büyük baş ve 4.500 adet küçük baş hayvana toplam 10.672 şap aşısı uygulaması yapılmıştır. 1560 adet koyun ve keçiye veba aşısı 2984 adet koyun ve keçiye küpe takılmıştır.

 • 2011 yılı hayvan hareketleri;
 • b. baş : 525, koyun : 163, keçi : 105, arılı kovan :34.643; 5 adet köpek ve 3 adet kedinin yurtdışına sevki yapılmıştır.
 • 4.500 kg kanatlı et sevki, 24.921 adet b baş derisi , 3.400 adet küçük baş deri sevki yapılmıştır.
 • 2011 yılı boyunca 1559 adet koyun keçi vebası(ppr), 256 adet dişi buzağıya S -19, 1753 adet kedi köpek ve büyükbaş hayvana kuduz aşılaması yapılmıştır.
 • 2984 adet küpe uygulanmış olup bu küpelerden 1.900 adedi her yaştan hayvanlara küpe takılarak kayıt altına alınmasında kullanılmıştır.
 • Koyun ve keçilerin küpelenmesi çalışmalarında 2984 adet koyun keçi küpelenmiştir.
 • Kene mücadelesinde 20 köy ve beldede yapılan çalışmalarda Ultraback dökme çözelti 35 lt, Sipertek banyo çöz. 80 lt ilaç uygulaması sonucunda 3.000 b baş ve 2.000 küçük baş hayvanda ilaçlama yapılmıştır.

Koruma ve Kontrol Çalışmaları:

 • Müdürlüğümüzün Koruma-Kontrol Çalışmaları, ilçede faaliyet gösteren yem, zirai ilaç, gübre satış bayilerinin, gıda üretim, satış ve toplu tüketim yerlerinin, su ürünleri yetiştiricileri ve su ürünleri perakende satış yerlerinin, görev ve yetki sınırlarımız dahilinde ilgili kanun, yönetmelik, genelge, sirküler ve talimatlar doğrultusunda bilgilendirme, kontrol, eğitim, numune alımı ve tahlili şeklinde yapılmaktadır.
 • Su ürünleri avcılık kontrolleri sahil güvenlik, kooperatif ve diğer kişilerle işbirliği şeklinde yapılmaktadır.
 • 1 Adet işleme ve paketleme tesisinde, 2011 yılı içerisinde 9 defa aylık rutin denetim gerçekleştirilmiş, 13 adet su ürünleri sağlık sertifikası düzenlenmiş olup fiili ihracat sırasında da ihracat denetimleri yapılmıştır.
 • Tesiste sudan 4 adet ve üründen de 5 adet numune alınmış herhangi bir olumsuzluğa rastlanmamıştır.
 • Yıl içinde 150.000 kg balık ihracatı yapılmış ve 1.600.000 euro döviz girişi sağlanmıştır.
 • Su ürünleri ulusal rezidü izleme programı çerçevesinde İlçemizde faaliyet gösteren 22 adet balık üretim çiftliğinden 5 adet yem ve 85 adet balık numunesi alınıp ilgili laboratuarlara gönderilerek, Bakanlığımızın su ürünleri kalıntı izleme programında yer alan parametreler yönünden izlenmiş,
 • Yıl içerisinde 600 adet menşei belgesi tanzim edilmiş, 11 çiftlik denetimi yapılmıştır.
 • 14 adet Kimyevi ve Organik Gübre bayiinde; 4703 Sayılı ''Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun, 25.04.2002 Tarih ve 24376 Sayılı ''Kimyevi Gübre Denetim Yönetmeliği'' ve 2002/1 Sayılı ''Kimyevi Gübrelerin Piyasa Denetimleri Hakkında Genelge''doğrultusunda 2011 yılında 36 denetim yapılmıştır.
 • Bu denetimlerde bayilerin depo şartlarının uygunluğu, Satış Sözleşmesi Tescil Belgesi ve Bakanlık onaylı etiket örneği kontrol edilmiştir.
 • Numune alma programı kapsamında 4 bayiden analiz yapılmak üzere gübre numunesi alınmıştır. Ayrıca analiz sonuçlarının menfi çıkması veya etiket bilgilerindeki uyumsuzluk vb. nedenlerle toplatma kararı alınan gübrelerin kontrolü yapılarak sonuçları İl Müdürlüğüne yazı ile bildirilmiştir.
 • Destekleme ödemelerinin alt yapısı olan ÇKS ve SKS kayıtları yapılmıştır.
 • 2011 yılında 98 adet gemi, 141 adet şahıs teskeresi vizesi sağlanmış, 479 adet amatör balıkçı belgesi hazırlanmıştır.
 • Sabit Su Ürünleri Perakende Satış Yerleri ve Su Ürünleri avcılığı ile ilgili 140 adet denetim yapılmış, 2 adet İdari Para Cezası uygulanmıştır.

Gıda Kontrol Çalışmaları;

 • İlçemizde faaliyet gösteren gıda üretim, toplu tüketim ve satış yerlerinde denetimler gıda kontrolörleri tarafından 5996 Sayılı 'Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu' ve ilgili yönetmelikler, talimatlar doğrultusunda denetimler yürütülmüştür.
 • Bu denetimler; gıda kontrolörlerince planlanmış olan 2011 yılına ait 9 aylık denetim programı çerçevesinde yapılmış olup, özellikle turizm sezonu süresince arttırılarak, otellerin bünyelerinde bulunan mutfak, restoran ve depo bölümlerinde asgari teknik ve hijyenik şartların sağlanıp sağlanmadığı, satışa ve tüketime sunulan gıdaların üretim veya ithalat izinlerinin olup olmadığı ve Türk Gıda Kodeksi ve ilgili mevzuatlara uygunluğu kontrol edilmiştir.
 • Denetimlerde belirlenen eksiklikler işyerlerine bildirilerek, asgari hijyenik ve teknik şartların oluşturulması sağlanmakta,
 • Çalışan personele gıda güvenliği, alet ekipman, personel ve işyeri hijyeni ile ilgili güncel bilgilendirme yapılmaktadır.
 • Yapılan denetim ve kontroller uygun sıklıkta ve gıda maddesinin taşıdığı riskle orantılıdır
 • Yıl içinde belirlenen kritik konulara ve faal oldukları sezonlara göre denetimler yapılmakta olup öncelikli konular üretim yerleri, her şey dahil oteller, alkollü içecek denetimi, et ve et ürünleri denetimi, kantinlerin denetimi, şikayetler, gıda satış depoları ve hiper marketlerdir.
 • Turizm sektöründe yer alan işletmelerin kalitesinin yükseltilmesi amacıyla İlçemiz Turizm Danışma Bürosu ile oluşturulan denetim komisyonları ile turistik tesislerin denetimleri yapılmıştır.
 • Bakanlığımız tarafından her yıl hazırlanan yıllık denetim ve izleme programı çerçevesinde gıda ürünlerinden numuneler alınarak ilgili laboratuarlara analize gönderilmektedir.

Bodrum İlçesi 2011Yılı Toplu Tüketim ve Satış Yerleri Denetim Tablosu

Aylar

Denetim sayısı

Ceza sayısı

Ocak

23

Şubat

20

Mart

39

Nisan

66

Mayıs

43

Haziran

124

Temmuz

119

2

Ağustos

42

Eylül

29

Ekim

Kasım

Aralık

TOPLAM

505

2

Bodrum İlçesi 2011 Yılı Üretim Yerleri Denetim Tablosu

Aylar

Denetim sayısı

Ceza sayısı

Ocak

8

Şubat

9

Mart

11

Nisan

15

Mayıs

15

Haziran

16

1

Temmuz

9

1

Ağustos

3

2

Eylül

15

Ekim

Kasım

Aralık

TOPLAM

101

4

 • 2011yılı içerisinde toplu tüketim ve satış yerleri için yıllık denetim programımızda 9 ay içerisinde toplam 505 adet Toplu Tüketim ve Satış Yerleri Denetimi ve 101 adet Üretim Yerleri toplam 606 adet iş yeri denetimi gerçekleşmiştir.

 • Denetim programı çerçevesinde 112 adet alkollü içki denetimi yapılmış, 24 adet alkollü içki numunesi alınmış, et ve et ürünleri denetiminde 7 adet numune analize gönderilmiştir. Süt ve süt ürünlerinden 4 adet numune alınmıştır. Yine yıllık denetim ve izleme programı çerçevesinde hazır yemek için 3, pestisit analizi için 1, bal analizi için 2 adet numune alınmıştır.
 • Halihazırda 43 adet numune analize gönderilmiş, sonucu olumsuz olan 1 adet numune ile ilgili gerekli yasal işlemler yapılmıştır.
 • Yılda en az iki kez olmak üzere okullar ve kreşlerdeki kantin işletmeleri ve yemekhanelerin denetimi yapılmaktadır.
 • Alo Gıda 174 şikayet hattına gelen 62 adet şikayet ile ilgili denetimler gerçekleştirilmiştir.
 • İlçe Müdürlüğümüze gerek Kaymakamlık Makamı, gerekse İlçe Turizm Müdürlüğünden iletilen 10 adet şikayetle ilgili olarak denetimler yapılmış, 3 işletme için idari yaptırım uygulanmıştır.

2012 PROGRAMI VE HEDEFLER

 • Gıda denetim, su ürünleri ve balda rezidü izleme, hayvan hastalıklarıyla mücadele, zirai ilaç, yem, gübre bayilerinin programlı denetimlerine devam edilecektir.
 • Ev ekonomisi alanındaki çalışmalarımızla 2012 programında pastörize sütten peynir yapımı, turşu yapımı, reçel yapımı, zeytin işleme teknikleri, ev ekonomisi ve ev işleriyle ilgili konularda 200 kadın çiftçimize teknik ve pratik bilgiler verilecektir.
 • Bakanlığımız faaliyetleri, desteklemeleri ve projelerinin tanıtım ve uygulamaları devam edecektir.
 • Zeytinde verim ve kalite düşüklüğünün giderilmesine yönelik eğitim çalışmaları yapılacaktır.
 • ÇEY programı dahilinde yıl boyunca 97 adet çiftçi toplantısı planlanmıştır.
 • Çekirge popülasyonu artmakta ve yaygınlaşmakta olup, mücadeleye devam edilecektir.
 • Palmiye kırmızı böceği zararı devam etmektedir.Bu konuda bilgilendirme ve uyarılarımız devam edecektir.
 • Melengeç ağaçlarına antep fıstığı aşılama çalışması yapılması planlanmakta ancak İlimiz genelinde eski yıllarda aşılanmış ağaçların çeşitli nedenlerle artık meyve vermemesi durumu nedeniyle bu çalışma ertelenmektedir.

İLÇEMİZİN ZAYIF VE GÜÇLÜ YÖNLERİ

Güçlü Yönleri;

 • İlçenin ekolojisi sulama suyu sorunu çözülmek şartıyla ürün çeşitliliğine ve ikinci ürün yetiştiriciliğine uygundur.
 • Turizmin yoğun olması pazarlama açısından avantaj.
 • Ekolojik tarım için uygun potansiyel mevcut.
 • Doğal flora ve basralı orman alanları varlığı, arıcılıkta üretim ve kışlatma açısından önemlidir.
 • Doğada yetişen tıbbi ve aromatik bitkilerin varlığı ve ihraç şansının olması.
 • Özellikle su ürünleri üreticilerinin profesyonel çalışması, ülkemizin hayvansal ürün ihracına güç katmaktadır.
 • Bodrum Mandarini, süt gibi pazarlanmasında sorun yaşanan ürünlerde kurulmuş olan üretici birliklerinin pazarlama ve ürün çeşitlendirme çalışmaları sorunu çözmeye yönelik ümitleri ve ürünlerin miktar ve kalitesini artırmaktadır.

Zayıf Yönleri;

 • İlçemizin ekonomisinin turizm ve hizmet sektörüne dayalı olması, tarımsal faaliyetleri kısıtlamakta ve baskı altına almaktadır.
 • Tarımla uğraşan kişi ve aile sayısı gün geçtikçe azalmakta, genç nüfus turizm ve hizmet sektörlerine kaymakta, tarımla genellikle 50-60 yaş üzeri nüfus ilgilenmektedir.
 • Arazi rantının çok yüksek oluşunun miras paylaşımında sorunlar çıkarması ve paylaşılamayan arazilerin satılması.
 • Arazilerin değerinin denizi görüp görmemesine, denize ve diğer altyapı hizmetlerine uzaklığına göre değerlendirilmesi.
 • Turizm nedeniyle işlenmeyen tarım alanlarının ve yapılaşmasının gittikçe artması.
 • İşletmelerin küçük, parçalı ve genelde eğimli arazilerden oluşması.
 • Çayır-mera alanlarının ve ot verimlerinin yetersiz olması.
 • Yeraltı veya yer üstü su kaynaklarının yetersiz olması.
 • Sulanan ve sulanabilir arazi miktarının az olması.
 • Üreticilerin kooperatif ve birlik gibi örgütlenmelere uzak durması.