Bodrum Kaymakamlığı İlçe Yazı İşleri Müdürlüğü 1994 yılından bu yana Muammer ŞAŞMAZ tarafından yürütülmektedir. 1960 Boğazlıyan doğumlu olanMuammer ŞAŞMAZ Ankara Üniversitesi DTCF (1984) mezunudur.


Bodrum Kaymakamlığı Yazı İşleri Müdürlüğü bünyesinde;


1-Evrak ve İşlemler Şefliği (Mustafa AKYÜZ, Hayriye ERDEM, Ceren İSTANBULLU),

2-Hukuk İşleriŞefliği (Nalan ÖZDAMAR, Hakan Osman AYBEY),

3-Mahalli İdareler Şefliği (Selma ELMAS, Özlem ALPU)

4-Dernekler Şefliği (Hüseyin MANSUR)

5-Bilgi İşlem Şefliği (-)

6-CİMER (Ceren İSTANBULLU, Mustafa AKYÜZ, Özlem ALPU ),

7-Tüketici Sorunları Hakem Heyeti Bürosu (Ayşe UÇAR, Yasemin MAY)

8-Evrak Kayıt Bürosu (Mustafa AKYÜZ, Selma ELMAS, Özlem ALPU)

9-Sürekli işçi (Hüseyin ATİK) bulunmaktadır.

Evrak Şefliğinin Görevleri:

 

 • Kaymakamlığa posta veya elektronik ortamda gönderilen; kişilerce veya kurum ve kuruluşların görevli dağıtıcılarınca elden getirilen her nevi dilekçeyi kabul etmek ve İmza Yetkileri Yönergesi gereğince yetki verilen görevlilerin havalesine ve imzasına hazırlamak, imzalanmasını takip etmek ve ilgili yerlere intikalini sağlamak ve sonuçlanmasını izlemek

 • Kaymakamlıkadına posta veya elektronik ortamda gelen ve kaymakamlik birimlerinden çıkan evrakı almak, kaydetmek, görevli merci, kişi veya ilgili birimlere dağıtmak, ulaştırmak ve postalamak

 • Evrak hareketi ile ilgili istatistikî bilgi ve raporları sistem üzerinden sorgulamak ve hazırlamak

 • Kaymakamlık tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

 

İşlemler Şefliğinin Görevleri :

 

 • Kaymakamlığa kanun, tüzük, yönetmelik ve Bakanlar Kurulu kararlarının yayımlanması ile ilgili görevleri yerine getirmek ve genelge çıkarılması ile ilgili işlemleri yürütmek

 • Kaymakam, hukuk işleri şefliği, gibi Bakanlık personelinin ilçe kademesinde izlenmesi gereken özlük işleri ile bu Yönetmelikte düzenlenen birim personeli ve sözleşmeli personelin atanma, yer ve görev değiştirme, kademe ilerlemesi, derece yükselmesi, askerliğinin ertelenmesi ve diğer özlük işlerini yürütmek

 • Tayini Kaymakamlığa ait aday memurların özlük dosyalarını tutmak, asil memurluğa geçirilmesi ve yemin işlerini düzenlemek, disiplin cezası ve ödüllendirme işlerini yürütmek, izin, memurluğun sona ermesi ve emeklilik işlerini düzenlemek, yürütmek ve izlemek

 • Hizmet içi eğitim çalışmalarını yürütmek ve geliştirmek

 • İlçedeki kamu personelinin günlük çalışma saatlerinin tespiti ile ilgili konularda gerekli işlemleri yapmak

 • Özel kanunlarına göre yapılan; milletvekili, mahalli idareler seçimleri ve Anayasa değişikliklerinin halkoyuna sunulmasında, kaymakamliği ilgilendiren iş ve işlemler ile yazışmaları yapmak

 • Etik Kurulu ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek

 • Tanıtıcı bayrakların kullanma iznine ve tescil işlemlerine ait iş ve işlemleri yapmak

 • kaymakamlik İmza Yetkileri Yönergesini hazırlamak, ilgili kurum ve kuruluşlara dağıtmak ve uygulanmasını izlemek

 • kaymakamliğin, adli ve askeri teşkilat dışında kalan bütün Devlet daire, müessese ve işletmeler ve özel işyerleri üzerindeki gözetim, denetim ve teftiş yetkilerinin kullanılmasına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek

 • Mevzuat veya kaymakam tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

 

Destek Hizmetleri Şefliğinin Görevleri:

 • Hükümet konağının bakım ve onarım, bina ve çevre temizliğinin yapılmasını; elektrik, su, doğal gaz, kalorifer gibi tesisatların düzenli çalışmasını; kaymakamlik birimlerinin fiziki çalışma ortamlarının standart ve uygun hale getirilmesini sağlamak. kaymakamliği ve birimleri ilgilendiren toplantı, brifing ve görüşmeler için toplantı salonlarını ve teknik cihazları hizmete hazır bulundurmak

 • Kaymakamlıktabulunan taşıtların bakım, onarım, kiralama, akaryakıt ve sigorta işlemlerini yapmak; personel servisi ile görevli araçların belirlenen kurallar çerçevesinde düzenli çalışmasını sağlamak

 • Kaymakamlıkpersonelinin öğle yemeğine verilen yardım giderlerine ait bütçe tekliflerinin hazırlanması ve ödeneklerinin teminine ait iş ve işlemleri yürütmek

 • 2946 sayılı Kamu Konutları Kanunu ve 16/7/1984 tarihli ve 84/8345 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe giren Kamu Konutları Yönetmeliği hükümlerine göre kaymakamliğe ait lojmanlarla ilgili işlemleri yürütmek

 • Hükümet konağı ve birim binalarında 2893 sayılı Türk Bayrağı Kanunu hükümlerinin uygulamasını sağlamak

 • Kaymakamlıkve birim binalarında sivil savunma ve koruyucu güvenlik mevzuatının uygulamasını sağlamak, takip etmek ve iş ve işlemlerini birimlerle koordine ederek yürütmek; kaymakamlik haber merkezinin hizmet ve faaliyetlerini düzenlemek ve yürütmek

 • Elektronik evrak dışındaki genel evrak arşiv hizmet ve faaliyetlerini düzenlemek ve yürütmek

 • Genel bütçeden gönderilen ödeneklerin giderin gerçekleştirilmesini yapmak ve mutemetlik iş ve işlemlerini yürütmek, kaymakamliğin mali işlerle ilgili hizmetlerini yürütmek; kaymakamlik ve birimlerin cari ve yatırım bütçe tekliflerini hazırlamak ve cari ödeneklerinin teminini takip etmek

 • 28/12/2006 tarihli ve 2006/11545 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe giren Taşınır Mal Yönetmeliği gereğince yapılacak iş ve işlemler ile kaymakamlik ve birimler için gerekli araç, gereç ve malzemenin temini, kayıtlarının tutulması ve ihtiyaç duyulan bina ve arazinin kiralanma ve satın alınma iş ve işlemlerini yürütmek

 • Mevzuat veya Kaymakam tarafından verilen diğer görevleri yapmak.